Terms & Conditions

Üldsatted

Tuker Teenuse kasutamisel nõustute kõnealuste Kasutustingimustega („Kasutustingimused”). Palun lugege alljärgnevad Kasutustingimused enne Tuker Teenuse kasutamist hoolikalt läbi. Kui te Kasutustingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage Tuker Teenust.Tuker rakendus (edaspidi teenus) on jootraha andmist vahendav lahendus, mida opereerib ettevõte Tuker Technology OÜ (reg nr 14990905) (edaspidi Tuker).

 

Mõisted

1. Partner on era- või juriidiline isik, kes võtab vastu jootraha kasutades Tuker teenust.

2. Klient on era- või juriidiline isik, kes kasutab Tuker teenust jootraha andmiseks Partnerile.

3. Teenus on lahenduse kasutamiseks loodud veebiteenus või lahenduse kasutamist võimaldav veebileht.

 

Teenustasud

1. Tuker võtab jootraha vahendamise eest teenustasu 10%, mis arvestatakse maha Partneri jõudvast summast.

2. Kliendil on võimalus tasuda vahendustasu 10% Partneri eest.

3. Partner ei teosta Kliendile jootraha osalisi ega täielikke tagastusi mitte ühelgi viisil.

 

Kinnitused

Lahendusse sisenemisega jõustub siduv kokkulepe Tuker ja Partneri vahel. Partner annab Teenuse kasutamisega alljärgnevad tagasivõtmatud kinnitused:

1. On hoolikalt lugenud, aru saanud ja nõustub kõikide Teenuse kasutustingimustega.

2. Nõustub Teenuse kasutustingimustega igakordsel kasutamisel ja kohustub neid järgima.

3. On teadlik, et Tuker ei edasta Kliendi ja Partneri kohta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleneb Eesti Vabariigi kehtivast õigusaktist.

4. Mis tahes Teenusega seotud vaidlused lahendatakse kokkuleppe mitte saavutamise korral Tartu Maakohtus Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide alusel.

 

Kuidas lahendus töötab?

1. Partner loob endale konto ja tellib endale reklaammaterjali iseseisvalt või läbi tuker.ee keskkonna.

2. Partner edastab oma rekvisiitidega/NFC kiibiga/QR koodiga reklaami materjali Kliendile oma teenuse osutamisel.

3. Klient omal soovil jätab Partnerile jootraha kasutades rekvisiite/NFC kiipi/QR koodi.

4. Partner näeb oma jootraha seisu tuker.ee keskkonnas.

5. Kliendile makstakse eelmise nädala jootraha välja iga nädal, hiljemalt kolmapäevaks (edaspidi Väljamakse) Tuker LHV pangas asuvalt kontolt.

 

Teenuse tingimused

1. Jootrahamakse suuruseks ühe Kliendi kohta on 100 € korraga.

2. Partner võib jootrahamakseid vastu võtta piiramatus koguses.

3. Tuker  teostab jootrahamakseid kõikide pankade pangakontodele välja arvatud juhul kui väljamaksete teostamine on takistatud tulenevalt mistahes Tukerist sõltumatutest asjaoludest.

4. Tuker on vastutav vaid väljamakse päeva eest ning ei vastuta makse saabumise kuupäeva eest.

5. Väljamaksed teostatakse kohalikus valuutas.

6. Väljapool SEPA tsooni (Single Euro Payments Area ehk ühtne euromaksete piirkond) tasub ülekande kulud Partner.

7. Ülekande teostamiseks võib Tuker  küsida Partneril täiendavaid isikuandmeid, mis on vajalikud pangale ülekande sooritamiseks.

8. Tuker ei vastuta Partneri poolt sisestatud vale kontonumbri eksimusest tulenevate probleemide eest.

 

Turvalisus

Andmete turvalisus on meie jaoks kõige tähtsam. Me kasutame nüüdisaja tehnoloogiat ja töövõtteid, et neid kaitsta. Me kasutame krüpteeritud andmesideühendust, et tagada kliendi ja veebirakenduse vahel turvalisem infovahetus.

Tukerit kasutades:

1. Ära kasuta Tuker keskkonda avalikes arvutites, mille turvalisuses ei ole sa kindel. Avalikus kohas veendu, et keegi ei näe Sinu ekraani ja Sinu toiminguid.

2. Tukeri lehele sisenedes veenduge, et tegemist ei ole fishinguga. Tuker lehe domeen on alati tuker.ee või app.tuker.ee. Me ei kasuta teisi domeene.

3. Vältige Tukeri kasutamist läbi avalikes WIFI ühendusi, milles Sa pole kindel.

 

Intellektuaalomandi õigused

Kõik Tukeri Teenuse või sellega seotud Intellektuaalomandi õigused, asjakohased dokumendid ning kõik selle osad ja eksemplarid kuuluvad Tukeri ja/või selle alltöövõtjate/litsentsiandjate ainuomandisse ning neil on nende kasutamiseks ainuõigus.

„Intellektuaalomandi õigused” tähendavad autoriõigust ja sellega seonduvaid õigusi (sealhulgas andmebaasi, kataloogi ja pildimaterjali kasutamise õigusi), patente, kasulikke mudeleid, disainiõigusi, kaubamärke, ärinimesid, ärisaladusi, oskusteavet ja teisi registreeritud või registreerimata intellektuaalomandi õigusi.

Kõik õigused, mida ei ole siinsetes tingimustes selgesõnaliselt antud, kuuluvad Tukerile ja tema alltöövõtjatele/litsentsiandjatele.